INWESTOR ZASTĘPCZY

NADZÓR INWESTORSKI (BUDOWLANY)

Firma Polkol sp. z o.o. oferuje Państwu usługę Inwestora Zastępczego polegającą na działaniu w imieniu zamawiającego i odpowiedzialność przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

W zależności od Państwa potrzeb możemy reprezentować Państwa interesy w całym procesie inwestycyjnym lub tylko na budowie.

Zakres naszych działań obejmuje m.in.:
 • opracowanie projektów lub wybór projektantów,
 • uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, w tym pozwolenia na budowę,
 • wybór generalnego wykonawcy,
 • objęcie kierownictwa budowy,
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-poż, BHP,
 • wykonanie robót budowlanych,
 • ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
 • zobowiązanie projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego,
 • prowadzenie w imieniu zamawiającego rozliczeń finansowych,
 • kontrola stanu zatrudnienia,
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji umowy,
 • naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców,
 • odbiór końcowy inwestycji,
 • rozliczenie końcowe inwestycji,
 • archiwizacja korespondencji i dokumentacji.
Budowa każdego obiektu jest przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym, a od jakości jego wybudowania często zależy bezpieczeństwo, zdrowie i życie wielu osób.

Warto zatem zainwestować w profesjonalny nadzór inwestorski aby mieć pewność, że wszelkie prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, normami i przepisami prawa.

Do najważniejszych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się:
 • Reprezentowanie inspektora na budowie,
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych,
 • żądanie dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
 • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy.

Oferujemy Państwu fachowy nadzór inwestorski w postaci wykwalifikowanych inspektorów posiadających uprawnienia wykonawcze, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanych do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych na budowie.

Posiadamy również zespół nadzoru, który tworzą inspektorzy w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych.

Nasi inspektorzy zadbają o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co przełoży się na bezawaryjną eksploatację obiektu budowlanego przez wiele lat.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 co najmniej dwa razy w roku: do 31 maja oraz do 30 listopada, kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych, spalinowych).

Co najmniej raz na 5 lat okresowej kontroli podlegają:
 • stan techniczny obiektu,
 • przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego,
 • estetyki otoczenia obiektu budowlanego,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole mają prawo przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu np. dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą oferujemy Państwu usługi okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, zakładamy i prowadzimy książki obiektów budowlanych. Dbając o naszych Klientów to my przypominamy o terminach kolejnych kontroli, dokonujemy odpowiednich zgłoszeń i dbamy o najwyższe standardy.

SERWIS TECHNICZNY OBIEKTÓW

W ramach serwisu technicznego obiektów oferujemy Państwu w zależności od Państwa potrzeb zarówno kompleksową obsługę całej nieruchomości jak również wykonawstwo poszczególnych usług.

W ramach kompleksowej obsługi technicznej obiektów zapewniamy:

 • obsługę techniczną,
 • eksploatacyjną,
 • prace konserwacyjno-naprawcze,
 • prace remontowo-budowlane,
 • obsługę urządzeń i instalacji znajdujących się w nieruchomości,
 • nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi( pożarowym, budowlanym, elektrycznym),
 • naprawy bieżące,
 • interwencje w przypadku awarii,
 • nadzór nad dokumentacją techniczną.

Zalety kompleksowej obsługi technicznej obiektu:

 • ograniczenie ilości występujących awarii,
 • brak potrzeby tworzenia własnych ekip serwisowych i utrzymywania zaplecza technicznego,
 • uniknięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wykonawcami – odpowiedzialność za wszystkie instalacje techniczne w obiekcie spoczywa na jednej firmie,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obiektu,
 • optymalizacja kosztów,
 • utrzymanie wartości rynkowej nieruchomości dzięki stałemu utrzymaniu sprawności technicznej budynku.

Gwarantujemy utrzymanie właściwego stanu technicznego dzięki specjalistom wszystkich branż z zakresu budownictwa ogólnego i specjalistycznych serwisów technicznych.

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania przeglądów budowlanych i urządzeń będących w ich zasobach. Serwis obiektów przeprowadzamy zgodnie z harmonogramem dopasowanym indywidualnie do Klienta.

Kompleksowa obsługa obejmuje zakres:


GRUPA BRUKARSKA

Oferujemy Państwu wynajem naszej grupy brukarskiej świadczącej pełen zakres prac brukarskich na najwyższym poziomie.

 • podjazdy, drogi dojazdowe;
 • chodniki, ścieżki, trasy;
 • parkingi;
 • ogrodzenia, mury oporowe.

 • Nasza ekipa to najwyższej klasy specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w układaniu kostki brukowej. Brukarstwo jest naszą pasją dlatego ciągle rozwijamy nasze umiejętności.

Oferujemy Państwu:

 • układanie kostki brukowej oraz granitowej,
 • usługi sprzętem,
 • transport materiałów budowlanych,
 • niwelacje terenów,
 • roboty ziemne.

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym niezbędnym do wykonania prac:

 • niwelatory,
 • zagęszczarki,
 • koparki, koparko-ładowarki,
 • itp.

WYNAJEM FACHOWEJ SIŁY ROBOCZEJ

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy Państwu wynajem fachowej siły roboczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnią sobie Państwo ciągłość pracy niezależnie od sezonowości czy braków kadrowych.

Nasi pracownicy są wyszkoleni w swoich dziedzinach, nie będziecie więc Państwo tracić czasu na szkolenie pracowników.Jeśli wynajęty przez nas pracownik nie spełni jednak Państwa oczekiwań, w trakcie umowy istnieje możliwość jego wymiany na innego pracownika.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z przepisami prawa pracy ponieważ to my zatrudniamy pracowników. Dodatkowo zapewniamy wynajętym pracownikom noclegi, transport, ubrania robocze, a także w razie potrzeby narzędzia pracy.

Wynajmujemy pracowników na krótkie okresy jak również długoterminowo.

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • nie ponosicie Państwo kosztów zatrudnienia kiedy macie przestój ze względu np. na sezonowość
 • otrzymujecie przeszkolonego pracownika gdy pojawiają się braki kadrowe co zapewnia ciągłość pracy
 • brak formalności związanych z zatrudnieniem
 • brak problemów związanych ze zwalnianiem pracowników

Dysponujemy fachowcami z dziedziny budownictwa:Zapraszamy do współpracy.